Sunday, 19. June 2022, American events, အဂၤလိပ္-ျမန္မာအဘိဓာန္(မာတိကာ)

from 19. June 2022 - 0:00
25121 people attending
Event description
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ျမန္မာအကၡရာျဖင္႔ စာမ်ားရွာေအာက္ပါလင့္တြင္ရွာပါ။
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
က -အကၡရာစေသာ
▬▬▬▬▬▬
က ေကာ္ ကိုင္း ကုပ္ က်ီ က်က္ က်န္ ႀကိ ေၾကာက္ ၾကပ္ ကြင္း ေႂကြ
ကာ ကံ ကိစ္ ကမ္ က်ီး ေက်ာက္ က်န္း ႀကီး ႀကိဳက္ ၾကမ္ ကြန္ ေႂကြး
ကား ကံ့ ကဏ္ ကမ္း က်ဴ က်င္ က်ိန္ ေၾက ၾကင္ ၾကမ္း ကြန္႔ ႂကြက္
ကိ ကို ကတ္ ကုမ္ က်ဴး က်င့္ က်ိန္း ေၾကး ေၾကာင္ ႀကိမ္ ကြပ္ ႂကြင္း
ကီ ကိုး ကိတ္ ကံု ေက် က်င္း က်ပ္ ႀကဲ ေၾကာင့္ ႀကိမ္း ကြမ္း ႂကြပ္
ကု ကက္ ကုတ္ ကံုး ေက်း ေက်ာင္း က်ဳပ္ ေၾကာ့ ေၾကာင္း ႀကံဳး ကြယ္ ႂကြယ္
ကူ ေကာက္ ကန္ ကယ္ က်ဲ က်ိဳင္း က်မ္း ေၾကာ္ ၾကဥ္ ၾကယ္ ေကၽြး
ကူး ကိုက္ ကန္႔ ကိုယ္ ေက်ာ က်စ္ က်ံဳ ႔ ႀကံ ၾကည္ ကြာ ကၽြဲ
ေက ကင္ ကန္း ကိုယ့္ ေက်ာ့ က်ဥ္ က်ံဳး ႀကံ ႔ ၾကည့္ ကြီ ကၽြန္
ကဲ ကင္း ကိန္း က် ေက်ာ္ က်ဥ္း က်ယ္ ႀကိဳ ၾကည္း ေကြ ႔ ကၽြန္း

Show more
ကဲ့ ေကာင္ ကုန္ က်ာ က်ိဳ က်ည္ ၾက ႀကိဳ ႔ ႀကိတ္ ေကြး ကၽြမ္း
ေကာ ေကာင္း ကုန္း က်ား က်ိဳ ႔ က်ည္း ၾကာ ႀကိဳး ၾကဳတ္ ကြဲ ႂကြ
ေကာ့ ကိုင္ ကပ္ က်ိ က်ိဳး က်ိတ္ ၾကား ၾကက္ ၾကန္႔ ကြက္ ႂကြား
>>>>>အညႊန္းပါေ၀ၚဟာရမ်ားရွာရန္>>>
ခ - အကၡရာစေသာ
▬▬▬▬▬▬
ခ ခက္ ခန္ ခ်ဴ ခ်င့္ ခ်ိန္ ေျခာက္ ေခြ ခၽြတ္
ခါ ေခါက္ ခန္႔ ေခ် ခ်င္း ခ်ိန္း ျခင္ ေခြး ခၽြန္
ခါး ခိုက္ ခန္း ေခ်း ေခ်ာင္ ခ်ပ္ ျခင္း ခြဲ ခၽြန္း
ခု ခင္ ခုန္ ခ်ဲ ေခ်ာင္း ခ်ိပ္ ျခစ္ ခြံ ႔ ေျခြ
ခူ ခင္း ခပ္ ခ်ဲ ႔ ခ်ိဳင့္ ခ်ဳပ္ ျခည္ ခြက္ ျခြင္း
ခူး ေခါင္ ခမ္း ေခ်ာ ခ်ိဳင္း ခ်မ္း ျခဳတ္ ခြင့္
ခဲ ေခါင္း ခံု ေခ်ာ့ ခ်စ္ ခ်ံဳ ျခမ္း ခြင္း
ေခါ ခိုက္ ခံုး ေခ်ာ္ ခ်ဥ္ ခ်ံဳ ႔ ၿခိမ့္ ခြန္
ေခၚ ခိုင္ ခယ္ ခ်ိဳ ခ်ဥ္း ခ်ယ္ ၿခိမ္း ခြန္း
ခံ ခိုင္း ခ် ခ်ိဳ ႔ ခ်ည္ ျခ ၿခံဳ ခြပ္
ခံ့ ခတ္ ခ်ာ ခ်ိဳး ခ်ည့္ ျခား ျခယ္ ေခၽြ
ခို ခုတ္ ခ်ီ ခ်က္ ခ်ိတ္ ေျခ ခြ ေခၽြး
ခိုး ေခတ္ ခ်ီး ေခ်ာက္ ခ်န္ ၿခံ ခြာ ခၽြဲ
>>>>>အညႊန္းပါေ၀ၚဟာရမ်ားရွာရန္>>>
ဂ -အကၡရာစေသာ
▬▬▬▬▬▬ေဂါ


ဂင္


ဂန္


ေဂ်ာ္


ဂ်စ္

ဂါ


ေဂၚ


ဂစ္


ဂုန္


ဂ်ိဳ


ဂ်ဳတ္

ဂိ


ဂို


ဂုဏ္


ဂံု


ဂ်က္


ဂ်ပ္

ဂီ


ဂိုး


ဂိုဏ္း


ဂ်ာ


ေဂ်ာက္


ဂ်ံဳ

ဂူ


ေဂါက္


ဂါတ္


ဂ်ဴ


ဂ်ိဳက္


ဂြမ္း

ေဂ


ဂိုက္


ဂိတ္


ဂ်ဴး


ဂ်င္


ဂၽြန္
>>>>>အညႊန္းပါေ၀ၚဟာရမ်ားရွာရန္>>>
ဃ -အကၡရာစေသာ
▬▬▬▬▬▬
င -အကၡရာစေသာ
▬▬▬▬▬▬
င ငဲ့ ငင္ ငပ္ ျငာ ၿငိမ္ ငွက္
ငါ ေငါ ေငါင္း ငုပ္ ၿငိ ၿငိမ့္
ငါ႔ ေငါ႔ ငိုင္ ငမ္း ၿငီး ၿငိမ္း
ငါး ငံ ငတ္ ငံု ၿငိဳး ေငြ
ငု ငို ငုတ္ ငံု႔ ျငင္း ငွ
ငူ ေငါက္ ငန္ ငံုး ေျငာင့္ ငွား
ေငး ငိုက္ ငန္း ငယ္ ျငမ္း ငွဲ႔
>>>>>အညႊန္းပါေ၀ၚဟာရမ်ားရွာရန္>>>
စ အကၡရာစေသာ
▬▬▬▬▬▬
စ စူ စံ စင္ စစ္ စဏ္ စုန္ စိမ္႔ စြဲ စြန္း
စာ စူး စို စင္း စဥ္ စိတ္ စုန္း စိမ္း စြံ စြပ္
စား ေစ စို႔ ေစာင္ စဥ့္ စုတ္ စပ္ စံု စြက္ စြမ္း
စိ ေစ႔ စိုး ေစာင့္ စဥ္း စန္ စိပ္ စံုး စြင့္ စြယ္
စီ ေစး စက္ ေစာင္း စည္ စန္႔ စုပ္ စြာ စြတ္
စီး ေစာ ေစာက္ စိုင္ စည့္ စန္း စမ္း ေစြ စြန္
စု ေစာ္ စိုက္ စိုင္း စည္း စိန္ စိမ္ ေစြ႔ စြန္႔
>>>>>အညႊန္းပါေ၀ၚဟာရမ်ားရွာရန္>>>
ဆ အကၡရာစေသာ
▬▬▬▬▬▬
ဆ ဆူး ဆံ့ ဆင္ ဆိုင္း ဆုတ္ ဆမ္း ဆိမ့္ ေဆြ႔
ဆာ ေဆး ဆို ဆင့္ ဆစ္ ဆန္ ဆံု ေဆြး
ဆား ဆဲ ဆို႔ ဆင္း ဆည္ ဆန္႔ ဆံုး ဆြဲ
ဆီ ေဆာ ဆိုး ေဆာင္ ဆည္း ဆန္း ဆယ္ ဆြံ႔
ဆီး ေဆာ့ ဆက္ ေဆာင့္ ဆ႒္ ဆပ္ ဆယ့္ ဆြတ္
ဆု ေဆာ္ ေဆာက္ ေဆာင္း ဆတ္ ဆိပ္ ဆြ ဆြမ္း
ဆူ ဆံ ဆိုက္ ဆိုင္ ဆိတ္ ဆုပ္ ေဆြ ဆြယ္
>>>>>အညႊန္းပါေ၀ၚဟာရမ်ားရွာရန္>>>
ဇ အကၡရာစေသာ
▬▬▬▬▬▬
ဇ ဇူ ေဇာက္ ဇမၺဴ ဇြန္
ဇာ ေဇာ ေဇာင္း ဇိမ္ ဇြန္း
ဇိ ေဇာ္ ဇစ္ ဇယ္
ဇီ ဇိုး ဇာတ္ ဇြဲ
ဇီး ဇက္ ဇန္္ ဇြတ္
>>>>>အညႊန္းပါေ၀ၚဟာရမ်ားရွာရန္>>>
စ် အကၡရာစေသာ
▬▬▬▬▬▬
စ်ာ ေစ်း စ်ာန္
>>>>>အညႊန္းပါေ၀ၚဟာရမ်ားရွာရန္>>>
ည အကၡရာစေသာ
▬▬▬▬▬▬
ၪာ ညံ ညင္း ညန္ ညွီ ေညွာင့္
ဉာဏ္ ညံ့ ေညာင္ ညပ္ ေညွာ္ ညွစ္
ည ညိဳ ေညာင္း ညႊတ္ ညွိဳ ညွဥ္း
ညာ ညိဳ႕ ညစ္ ညြန္ ညွိဳ႕ ညွပ္
ညား ညိဳး ညဥ့္ ညြန္႔ ညွိဳး ညြတ္
ညိ ညက္ ညည္း ညွာ ညွက္ ညြန္
ညီ ညင္ ညိတ္ ညိွ ညွင္း ညႊန္း
>>>>>အညႊန္းပါေ၀ၚဟာရမ်ားရွာရန္>>>
ဋ -အကၡရာစေသာ
▬▬▬▬▬▬
ဌ -အကၡရာစေသာ
▬▬▬▬▬▬
>>>>>အညႊန္းပါေ၀ၚဟာရမ်ားရွာရန္>>>
https://www.facebook.com/notes/%E1%80%A1%E1%80%82%E1%81%A4%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%B9-%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%A1%E1%80%98%E1%80%AD%E1%80%93%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%B9-%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%82%8A%E1%80%A1%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%8A%E1%80%B9/%E1%80%8C-%E1%80%A1%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%AC/1614498252168562

ဍ -အကၡရာစေသာ
▬▬▬▬▬▬
ဍ (n) thirteenth letter of the Myanmar apphabet
ဍရင္ေကာက္ပင္ (n) vegetable fern(Diplazium esculentum) / wild fern

ဎ -အကၡရာစေသာ
▬▬▬▬▬▬
ဎ (n) fourteenth letter of the Myanmar alphabet

ဏ-အကၡရာစေသာ
▬▬▬▬▬▬
ဃ (n) fifteenth letter of the Myanmar alphabet

တ -အကၡရာစေသာ
▬▬▬▬▬▬
တ တူ ေတာ တက္ ေတာင္း တတ္ တိန္း တိမ္း ေတြ တြတ္
တာ တူး ေတာ့ ေတာက္ တိုင္ တိတ္ တုန္ တံု႔ ေတြ႔ တြန္
တား ေတ ေတာ္ တိုက္ တိုင္း တုတ္ တပ္ တံုး ေတြး တြန္႔
တိ ေတ့ တံ တင္ တစ္ တန္ တိပ္ တယ္ တြဲ တြန္း
တီ ေတး တို တင့္ တည္ တန္႔ တုပ္ ႀတိ တြက္ တြပ္
တီး တဲ တို႔ တင္း တည့္ တန္း တမ္း တြာ တြင္ တြယ္
တု တဲ့ တိုး ေတာင့္ တည္း တိန္ တိမ္ တြား တြင္း ေတာင္
>>>>>အညႊန္းပါေ၀ၚဟာရမ်ားရွာရန္>>>
ထ- အကၡရာစေသာ
▬▬▬▬▬▬

ထူ ထံ ထိုက္ ထိုင္ ထန္ ထမ္း ထြား ထြန္
ထာ ထူး ေထာ္ ထင္ ထိုင္း ထန္း ထိမ္ ေထြ ထြန္႔
ထား ေထ ထို ထင့္ ထစ္ ထိန္ ထိမ္း ေထြး ထြန္း
ထိ ေထ့ ထို႔ ထင္း ထည္ ထိန္း ထံု ထြက္
ထီ ေထး ထိုး ေထာင္ ထည့္ ထပ္ ထံုး ထြင္
ထီး ေထာ ထက္ ေထာင့္ ထိတ္ ထိပ္ ထယ္ ထြင္း
ထု ေထာ့ ေထာက္ ေထာင္း ထုတ္ ထုပ္ ထြာ ထြတ္
>>>>>အညႊန္းပါေ၀ၚဟာရမ်ားရွာရန္>>>
ဒ -အကၡရာစေသာ
▬▬▬▬▬▬
ဒ ဒူး ဒို႔ ဒင္း ဒဏ္ ဒုန္း ဒြိ
ဒါ ေဒ ဒိုး ေဒါင္ ဒုတ္ ဒံု ေဒြး
ဒိ ေဒါ ဒက္ ေဒါင့္ ဒန္ ဒံုး ဒြန္
ဒီ ေဒါ႔ ဒုက္ ေဒါင္း ဒန္႔ ဒယ္ ဒြန္း
ဒီး ေဒၚ ေဒါက္ ဒိုင္ ဒန္း ဒုသ္
ဒု ဒံ ဒိုက္ ဒိုင္း ဒိန္ ျဒပ္
ဒူ ဒို ဒင္ ဒိ ဒိန္း >>>>>အညႊန္းပါေ၀ၚဟာရမ်ားရွာရန္>>>
https://www.facebook.com/notes/%E1%80%A1%E1%80%82%E1%81%A4%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%B9-%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%A1%E1%80%98%E1%80%AD%E1%80%93%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%B9-%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%82%8A%E1%80%A1%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%8A%E1%80%B9/%E1%80%92-%E1%80%A1%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%AC/1614497105502010
>>>>>ကိုကလစ္ပါ။

ဓ -အကၡရာစေသာ
▬▬▬▬▬▬
ဓ ဓူ ဓမ္
ဓာ ဓိ
ဓား ဓာတ္
>>>>>အညႊန္းပါေ၀ၚဟာရမ်ားရွာရန္>>>https://www.facebook.com/notes/%E1%80%A1%E1%80%82%E1%81%A4%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%B9-%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%A1%E1%80%98%E1%80%AD%E1%80%93%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%B9-%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%82%8A%E1%80%A1%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%8A%E1%80%B9/%E1%80%93-%E1%80%A1%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%AC/1614497928835261

န -အကၡရာစေသာ
▬▬▬▬▬▬
န ႏူ နံ နင္ နည္း နပ္ ႏံု႔ ႏြဲ႔ ႏွဴး ႏွိဳး ေႏွာင္ ႏႈန္း ႏႊာ
နာ ႏူး နံ႔ နင့္ နတ္ ႏုပ္ ႏံုး ႏြံ ေႏွး ႏွက္ ေႏွာင့္ ႏွပ္ ေႏႊး
နား ေန ႏို နင္း ႏုတ္ နိဗ္ နယ္ ႏြမ္း ႏွဲ ေႏွာက္ ေႏွာင္း ႏိွပ္ ႏႊဲ
နိ ေန႔ ႏို႔ ေနာင္ နန္႔ နမ္း ႏ်ဴး ႏြယ္ ႏွဲ႕ ႏိႈက္ ႏိႈင္း ႏွမ္း ႏႊင္
နီ နဲ႔ ႏိုး ႏိုင္ နန္း နိမ့္ ႏြား ႏွ ေႏွာ ႏွင္ ႏွစ္ ႏိွမ္ ႏႊယ္
နီး ေနာ နက္ ႏိုင္း ႏုန္႔ နာမ္ ေႏြ ႏွာ ႏွံ ႏွင့္ ႏႈတ္ ႏွိမ့္
ႏု ေနာ္ ေနာက္ နစ္ ႏုန္း ႏံု ေႏြး ႏွီး ႏွံ႕ ႏွင္း ႏွန္႔ ႏွယ္
>>>>>အညႊန္းပါေ၀ၚဟာရမ်ားရွာရန္>>>https://www.facebook.com/notes/%E1%80%A1%E1%80%82%E1%81%A4%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%B9-%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%A1%E1%80%98%E1%80%AD%E1%80%93%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%B9-%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%82%8A%E1%80%A1%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%8A%E1%80%B9/%E1%80%94-%E1%80%A1%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%AC/1614497395501981

ပ -အကၡရာစေသာ
▬▬▬▬▬▬
ပ ေပါ ပင္း ပိတ္ ပုပ္ ပ်ဴ ပ်ဥ္ ေျပ ေျပာင္း ၿပံဳး ပြိဳင့္
ပါ ေပါ့ ေပါင္ ပုတ္ ပိမ့္ ေပ်ာ့ ပ်ဥ္ ေျပး ၿပိဳင္ ျပယ္
ပြတ္
ပါး ေပၚ ေပါင္း ပုဒ္ ပံု ေပ်ာ္ ပ်ဥ္း ၿပဲ ျပစ္ ျပႆ ပြန္း
ပိ ပံ့ ပိုင္ ပုိဒ္ ပံု႔ ပ်ံ ပ်ပ္ ေျပာ ျပည္ ပြ ႁပြတ္
ပီ ပို ပိုင့္ ပန္ ပံုး ပ်ံ႕ ပ်မ္း ၿပိဳ ျပည့္ ပြား ႁပြန္
ပု ပို႔ ပိုင္း ပန္း ပယ္ ပ်ိဳ ျပ ၿပိဳး ျပန္ ေပြ ႁပြမ္း
ပူ ပိုး ပစ္ ပိန္ ပလ္ ပ်ိဳ႕ ျပာ ျပက္ ျပန္႔ ေပြ႕
ပူး ပက္ ပုစ္ ပိန္႔ ပုလ္ႅ ပ်ိဳး ျပား ေျပာက္ ၿပိန္ ေပြး
ေပ ေပါက္ ပဥၥ ပိန္း ပိႆ ပ်က္ ၿပီး ၿပိဳက္ ၿပိန္း ပြဲ

ေပး ပိုက္ ပဏ္ ပုန္ ပ် ေပ်ာက္ ျပဳ ျပင္ ျပဳန္း ပြဲ႕
ပဲ ပင္ ပုဏ္ ပုန္း ပ်ာ ပ်င္း ျပဴ ျပင္း ျပဳပ္ ပြက္
ပဲ့ ပင့္ ပတ္ ပပ္ ပ်ား ပ်စ္ ျပဴး ေျပာင္ ၿပံဳ ပြင့္
>>>>>အညႊန္းပါေ၀ၚဟာရမ်ားရွာရန္>>>
ဖ -အကၡရာစေသာ
▬▬▬▬▬▬
ဖ ေဖး ေဖာက္ ဖိတ္ ဖံု ဖ်က္ ဖ်န္း ၿဖိဳ ျဖန္႔ ဖြဲ႔
ဖာ ဖဲ ဖင္ ဖုတ္ ဖံုး ေဖ်ာက္ ဖ်ပ္ ၿဖိဳး ျဖန္း ဖြံ႔
ဖား ဖဲ့ ဖင့္ ဖန္ ဖယ္ ဖ်င္ ျဖာ ေျဖာင္ ျဖဳန္း ဖြင့္
ဖိ ေဖာ ေဖာင္ ဖန္႔ ဖ် ဖ်င္း ျဖား ေျဖာင့္ ၿဖံဳ ဖြတ္
ဖီ ေဖာ့ ေဖာင့္ ဖိန္း ဖ်ာ ေဖ်ာင္း ၿဖီး ၿဖိဳင္ ဖြ ဖြပ္
ဖီး ေဖာ္ ေဖာင္း ဖုန္ ဖ်ား ဖ်စ္ ျဖဴ ျဖစ္ ဖြာ ဖြယ္
ဖု ဖို ဖိုင္ ဖုန္း ေဖ်ာ့ ဖ်ဥ္ ျဖဴး ျဖည့္ ဖြား
ဖူ ဖို႔ ဖိုင့္ ဖပ္ ေဖ်ာ္ ဖ်ဥ္း ေျဖ ျဖည္း ေဖြ
ဖူး ဖိုး ဖည္ ဖမ္း ဖ်ံ ဖ်တ္ ၿဖဲ ျဖတ္ ေဖြး
ေဖ ဖက္ ဖတ္ ဖိမ့္ ဖ်ိဳး ဖ်န္ ေျဖာ ျဖဳတ္ ဖြဲ
>>>>>အညႊန္းပါေ၀ၚဟာရမ်ားရွာရန္>>>
ဗ -အကၡရာစေသာ
▬▬▬▬▬▬

ေဗ
ဗိုက္
ဗိန္
ဗ်ိဴက္
ေျဗာ
ၿဗံဳး
ဗာ
ေဗာ
ေဗာင္
ဗုန္း
ဗ်ိဳင္း
ျဗက္
ျဗက္
ဗား
ေဗာ့
ေဗာင္း
ဗုံ
ဗ်စ္
ေျဗာက္
ဗီ
ဗိ
ေဗာ္
ဗိုင္း
ဗံုး
ဗ်ည္း
ေျဗာင္
ဗြီ
ဗီ
ဗို႔
ဗုဒ္
ဗိုလ္
ဗ်တ္
ေျဗာင္း
ေဗြ
ဗူ
ဗက္
ဗန္
ဗ်ာ
ဗ်ပ္
ျဗဳတ္
ဗြက္
ဗူး
ေဗာက္
ဗန္း
ဗ်ဴ
ျဗဴး
ျဗဳန္း
ဗြတ္
>>>>>အညႊန္းပါေ၀ၚဟာရမ်ားရွာရန္>>>
ဘ -အကၡရာစေသာ
▬▬▬▬▬▬
ဘ ဘူ ဘို႔ ဘိုင္ ဘိန္း ဘြား
ဘာ ဘူး ဘိုး ဘဏ္ ဘုန္း ဘြဲ႔
ဘား ေဘ ဘက္ ဘတ္ ဘမ္း ဘြင္း
ဘိ ေဘး ဘင္ ဘိတ္ ဘုမ္ ဘြိဳင္
ဘီ ဘဲ ဘင္း ဘုတ္ ဘံု ဘြတ္
ဘီး ေဘာ ေဘာင္ ဘန္ ဘယ္
ဘု ေဘာ္ ေဘာင္း ဘန္း ဘယ့္
>>>>>အညႊန္းပါေ၀ၚဟာရမ်ားရွာရန္>>>
မ -အကၡရာစေသာ
▬▬▬▬▬▬
မ ေမာ ေမာင္ ေမတ္ မ်ား ေျမ ျမင္း ျမဳပ္ မွီ မႈိင္ ေႁမြ ေျမွာင္
မာ ေမာ့ ေမာင္း မန္ ေမ်ာ ေျမး ေျမာင္ ၿမံဳ မွီး မႈိင္း ႁမြက္ ျမွဳပ္
မိ ေမာ္ မိုင္ မန္း မ်ိဳ ၿမဲ ေျမာင္း ၿမံဳ႕ မႈ မွည့္ မွ် ၿမွံဳး
မီ မံ မိုင္း မာန္ မ်ိဳး ေျမာ ၿမိဳင္ မြ ေမွး မွတ္ မွ်ား မႊား
မီး မို႔ မစ္ မိန္ မ်က္ ေျမာ့ ျမစ္ ေမြ မွဲ႔ မွိတ္ ေမွ်ာ ေမႊ
မု မိုး မိစ္ မိန္႔ ေမ်ာက္ ေျမာ္ ျမည္ ေမြ႕ ေမွာ္ မႈတ္ ေမွ်ာ့ ေမႊ႕
မူ မက္ မဥ္ မိန္း မ်ဥ္း ၿမိဳ႕ ျမည့္ ေမြး မႈိ မွန္ ေမွ်ာ္ ေမႊး
မူး ေမာက္ မည္ မုန္ ျမ ၿမိဳး ျမည္း မြဲ မႈိ႕ မွန္း မွ်င္ မႊတ္
ေမ မိုက္ မည္း မုန္႔ ျမား ျမက္ ျမတ္ မြတ္ မွက္ မွိန္ မွ်စ္ မႊန္း
ေမ့ မုခ္ မဏ္ မုန္း ၿမီ ေျမာက္ ၿမိတ္ မြန္ ေမွာက္ မိွန္း ျမဴ မႊမ္း
ေမး မဂ္ မတ္ မယ္ ၿမီး ၿမိဳက္ ျမန္ မြန္း မွင္ မႈန္ ေျမွး ျမႊာ
မဲ မင္ မိတ္ မိလ္ ျမဴ ျမင္ ့ျမန္း မွာ ေမွာင္ မႈန္႔ ေျမွာက္
မဲ့ မင္း မုတ္ မိႆ ျမဴး ျမင့္ ၿမိန္ မွား ေမွာင့္ မႈန္း ျမွိဳက္
>>>>>အညႊန္းပါေ၀ၚဟာရမ်ားရွာရန္>>>
ယ --အကၡရာစေသာ
▬▬▬▬▬▬
ယ ေယ ေယာက္ ယဇ္ ယန္း ယြင္း ယွဥ္
ယာ ယဲ့ ယင္ ယဥ္ ယုန္ ယြတ္
ယား ေယာ ယင္း ယဥ့္ ယပ္ ယြန္း
ယီး ယို ေယာင္ ယဥ္း ယမ္း ယြမ္
ယု ယို႔ ေယာင္း ယာဥ္ ယိမ္ ယိွ
ယူ ယိုး ယိုင္ ယုတ္ ယံု ေယွ
ယူး ယက္ ယစ္ ယဒ္ ယြက္ ယွက္
>>>>>အညႊန္းပါေ၀ၚဟာရမ်ားရွာရန္>>>
ရ -အကၡရာစေသာ
▬▬▬▬▬▬
ရ ႐ု ႐ို႕ ေရာင္ ႐ုတ္ ရမ္ ေရြး ရြယ္ ရွဲ ရွင့္ ရွန္႔ ရွယ္
ရာ ႐ူ ရိုး ေရာင့္ ႐ုဒ္ ရမ္း ရြဲ ရွ ေရွာ ရွင္း ရွိန္ ေရႊ
ရိ ရူး ရက္ ေရာင္း ရန္ ႐ံု ရြဲ႕ ရွာ ေရွာ္ ေရွာင္ ရွိန္း ေရႊ႕
ရီ ေရ ရိကၡာ ႐ိုင္ ရန္႔ ႐ံုး ရြံ ရွား ရွံ ေရွာင္း ရွပ္ ရႊဲ
ရီး ေရး ႐ုကၡ ႐ိုင္း ရန္း ရယ္ ရြံ႕ ရိွ ႐ိႈ႕ ရွစ္ ႐ႈပ္ ရႊဲ႕
ရဲ ေရာက္ ရစ္ ႐ုန္႔ ရႆ ရြက္ ရီွ ႐ႈိး ရွဥ့္ ရွမ္ ရႊင္
ေရာ ရိုက္ ရဥ္ ႐ုန္း ရြ ရိြဳင္ ႐ွဴ ရွက္ ရွည္ ရွမ္း ရႊတ္
ေရာ္ ရင္ ရည္ ရပ္ ရြာ ရြတ္ ႐ွဴး ေရွာက္ ရိွတ္ ရွိမ္း ရႊန္း
ရံ ရင့္ ရည္း ရိပ္ ေရြ ရြပ္ ေရွ႕ ရိွက္ ႐ႈတ္ ႐ႈံ႕ ရႊပ္
ရို ရင္း ရိတ္ ႐ုပ္ ေရြ႕ ရြမ္း ေရွး ရွင္ ရွန္ ႐ႈံး ရႊမ္း
>>>>>အညႊန္းပါေ၀ၚဟာရမ်ားရွာရန္>>>
လ -အကၡရာစေသာ
▬▬▬▬▬▬
လ ေလး လိုက္ လည္း လာဘ္ ေလ်ာ့ လြတ္ ေလွ လႈိင္း လႈံ႕ လွ်င္း ၁၂
လာ လဲ လဂ္ လိုဏ္ လမ္း ေလ်ာ္ လြန္ ေလွ႔ လွစ္ လွယ္ လွ်ပ္ ၁၂
လား လဲ့ လင္ လတ္ လိမ္ လ်က္ လြန္႔ ေလွး လွည့္ လွ်ာ လွ်မ္း ၁၂
လိ ေလာ လင့္ လုတ္ လိမ့္ ေလ်ာက္ လြန္း လွဲ လွည္း ေလွ်ာ လႊ ၁၂
လီ ေလာ့ လင္း လဒ္ လိမ္း လ်င္ လြမ္း ေလွာ္ လွန္ ေလွ်ာ့ လႊာ ၁၂
လီး ေလာ္ လိင္ လန္ လံု ေလ်ာင္း လြယ္ လွံ လွန္႔ ေလွ်ာ္ လႊား ၁၂
လု လံ ေလာင္ လန္႔ လံု႔ လ်စ္ လွ ေလွာက္ လွန္း လွ်ံ လႊဲ ၁၂
လူ လို ေလာင္း လန္း လံုး ေလြ႔ လွာ လႈိက္ လွပ္ လွ်ိဳ လႊံ႕ ၁၂
လူ႕ လို႔ လိုင္ လိန္း လယ္ ေလြး လွီ လွင္ လႈပ္ လွ်ိဳ႕ လႊင့္ ၁၂
လူး လိုး လိုင္း လပ္ လ် လြဲ လွီး ေလွာင္ လွမ္း လွ်ိဳး လြတ္ ၁၂
ေလ လက္ လစ္ လိပ္ လ်ာ လြင္ လႈ ေလွာင္း လွိမ့္ ေလွ်ာက္ လႊမ္း ၁၂
ေလ့ ေလာက္ လည္ လုပ္ လ်ား လြင့္ လွဴ လႈိင္ လႈံ လွ်င္
>>>>>အညႊန္းပါေ၀ၚဟာရမ်ားရွာရန္>>>
၀-အကၡရာစေသာ
▬▬▬▬▬▬
၀ ေ၀ ၀ံ့ ၀င္ ၀ဋ္ ၀န္း ၀ႆာ ၀ွက္
၀ါ ေ၀့ ၀ိုး ၀င့္ ၀ဏၰ ၀ုန္း ေ၀ႆ ၀ွန္
၀ါး ေ၀း ၀က္ ၀င္း ၀တ္ ၀ပ္ ၀ီွး ၀ွန္း
၀ိ ၀ဲ ၀ိုက္ ၀ိုင္ ၀တၱာ ၀မ္ ေ၀ွ႔ ၀ွမ္း
၀ီ ေ၀ါ ၀ဂ္ ၀ိုင္း ၀ုတ္ ၀မ္း ေ၀ွး
၀ူး ၀ံ ၀ိဇ္ ၀န္ ၀ယ္ ၀ွဲ
>>>>>အညႊန္းပါေ၀ၚဟာရမ်ားရွာရန္>>>
သ -အကၡရာစေသာ
▬▬▬▬▬▬
သ သူ ေသာ့ သက္ သင္း သုဥ္ သတ္ သန္ သုန္း သိမ္ သြာ သြင္ သြယ္
သာ သူ႔ ေသာ္ သိက္ သိဂၤ သုဥ္း သတၱ သန္႕ သပ္ သိမ့္ သြား သြင္း သွ်ား
သား ေသ သံ သုက္ ေသာင္ သဥ္ သုတ္ သန္း သိပ္ သိမ္း ေသြ သြတ္ သွ်ိဳ
သိ ေသး သံ့ ေသာက္ ေသာင္း သည္ ေသတၱာ သိန္ သုပ္ သံု႕ ေသြ႕ သြန္ သွ်ိဳး
သီ သဲ သို သိုက္ သိုင္း သည့္ သဒၵ သိန္း ေသာပၸ သံုး ေသြး သြန္း သွ်ီ
သီး သဲ့ သို႕ သင္ သစ္ သည္း သိဒိၶ သုန္ သမ္ သယ္ သြံ သြပ္ ေသွ်ာင္
သု ေသာ သိုး သင့္ သဥၥ သဏ္ သုဒၵ သုန္႔ သမ္း သြ သြက္ သြမ္း သွ်တၱ
>>>>>အညႊန္းပါေ၀ၚဟာရမ်ားရွာရန္>>>
ဟ -အကၡရာစေသာ
▬▬▬▬▬▬
ဟ ဟိ ေဟ ေဟာ့ ဟက္ ေဟာင္ ဟတ္ ဟိန္း ဟံုး
ဟာ ဟီ ေဟ့ ေဟာ္ ေဟာက္ ေဟာင္း ဟိတ္ ဟုန္ ဟုမ္း
ဟား ဟီး ေဟး ဟံ ဟိုက္ ဟိုင္း ဟုတ္ ဟုန္း ဟယ္
ဟု ဟဲ ဟို ဟင္ ဟစ္ ဟန္ ဟပ္ ဟႆ
ဟူ ဟဲ့ ဟို႔ ဟင့္ ဟည္ ဟန္႕ ဟုပ္ ဟြန္း
ဟူး ေဟာ ဟိုး ဟင္း ဟည္း ဟိန္ ဟံု
>>>>>အညႊန္းပါေ၀ၚဟာရမ်ားရွာရန္>>>
ဠ -အကၡရာစေသာ
▬▬▬▬▬▬
ဠ (n) thirty-second letter of the Myanmar alphabet.
ဠႀကီး (n) name of the thirty-second letter of the Myanmar alphabet.

အ- အကၡရာစေသာ
▬▬▬▬▬▬
(အ အီး အဲ အို အင္ အိုင့္ ဧည့္ အိတ္ အန္း အမ္း အႆ
အာ ဥ ေအာ အိုး အင့္ အိုင္း အ႒ ဣတၳိ အုန္ အိမ္ ဣႆ
အား အူ ၾသ အက္ အင္း အစ္ ဣ႒ာ အုတ္ အုန္း ဥမၼ ဥႆ
အိ ဦ ေအာ့ ဥကၠ ေအာင္ ဣစၦာ ၾသ႒ ဥတၱ အပ္ အံု
၏ ဦး ေအာ္ ေအာက္ ေအာင့္ ဥစ္ အဏ္ ၾသတၱ အိပ္ ဥံဳ
ဣ ဧ ေၾသာ္ အိုက္ ေအာင္း အဇ္ ဥဏၰ ဣဒၶိ အုပ္ အံုး
အီ ေအ့ အံ အဂၢ ေၾသာင္း အဥၥ အတၱ ဥေဒၵ အဗၻဳ အယ္
ဤ ေအး အံ့ အိုင္ အဥ့္ အန္ အမ္ အလႅာ)
>>>>>အညႊန္းပါေ၀ၚဟာရမ်ားရွာရန္>>> ေအာက္ပါလင့္တြင္ကလစ္ျပီးရွာပါ

https://www.facebook.com/notes/%E1%80%A1%E1%80%82%E1%81%A4%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%B9-%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%A1%E1%80%98%E1%80%AD%E1%80%93%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%B9-%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%82%8A%E1%80%A1%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%8A%E1%80%B9/%E1%80%A1-%E1%80%A1%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%AC/1614495372168850
====================
ျမန္မာအကၡရာျဖင္႔ပံုပါစာမ်ားေအာက္ပါလင့္တြင္ရွာပါ။
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
၁၉-လူငယ္မ်ားလုိက္နာဖြယ္ဂုဏ္ရည္မ်ား
၁၈-အခ်စ္နဲ႕ဆိုင္ေသာေဝၚဟာရမ်ား
၁၇-နိူင္ငံေတာ္အဖြဲအစည္းမ်ားနွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား-၁ မွ၂၂
၁၆-ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုဟာ ၁၃၅ မ်ိဳး
၁၅-မက္ဇူကာဘတ္ေျပာေသာ ဟက္ကာ အဓိပၸါယ္
၁၄-ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားနွင့္ပတ္သတ္ေသာ
၁၃-ဘာသာေရးနဲ ့ပတ္သတ္ေသာေ၀ၚဟာရ
၁၂-၂၄ ပစၥည္း ( ျမန္မာ-အဂၤလိပ္)
၁၁-ေရသတၲဝါနဲ႔ဆိုင္ေသာစကားလံုးမ်ား-
၁၀-ဥပေဒနဲ႕ဆိုင္ေသာစကားလံုးမ်ား-
၉-ထမင္းစားခန္းနဲ႔ဆိုင္ေသာအဂၤလိပ္-ျမန္မာေဝၚဟာရမ်ား
၈-အိပ္ခန္းနွင့္ပတ္သတ္ေသာအသံုးနွုံးမ်ား
၇-ဟင္းသီး ဟင္းရြက္ အေခၚအေ၀ၚမ်ား
၆-မီးဖိုေခ်ာင္နဲ႕ဆိုင္ေသာစကားလံုးမ်ား
၅-ငါးပါးသီလ ( English- ပါ ဠိ- ျမန္မာ)
၄-ဘာသာတရားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေ၀ါဟာရမ်ား
၃-ေန႔စဥ္သံုး လွ်ပ္တစ္ျပက္ အဂၤလိပ္၀ါက်မ်ား
၂-အဂၤလိပ္စာ ေလ့လာေနသူအဖို႕ေတာ့ ေရႊအိုးတူးမိ Cambridge စာအုပ္ေကာင္းမ်ား
၁-အလြန္တန္ဖိုးရွိေသာစာအုပ္မ်ား ဘာသာျပန္ စာအုပ္ (၁၃၀ အုပ္)

>>>>>အညႊန္းပါေ၀ၚဟာရမ်ားရွာရန္>>> ေအာက္ပါလင့္တြင္ကလစ္ျပီးရွာပါ
https://www.facebook.com/notes/%E1%80%A1%E1%80%82%E1%81%A4%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%B9-%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%A1%E1%80%98%E1%80%AD%E1%80%93%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%B9-%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%82%8A%E1%80%A1%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%8A%E1%80%B9/%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%A1%E1%80%80%E1%81%A1%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%BB%E1%80%96%E1%80%84%E1%80%B9%E1%82%94%E1%80%95%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9C%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B7%E1%80%90%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80%95%E1%80%AB/1614496802168707

အဂၤလိပ္-ျမန္မာအဘိဓာန္(မာတိကာ), American events event

Find more interesting events
Get event recommendations based on your Facebook taste. Get it now!Show me the suitable events for meNot now