Thursday, 21. March 2019, Henstaff Court, Teacher Discussions on Non-Examination Assessment (Cardiff) - ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE / Trafodaethau Athrawon am Asesiadau nas cynhelir drwy Arholiad (Caerdydd) - SAESNEG IAITH LLENYDDIAETH SAESNEG

from 21. March 2019 - 16:00 till 18:00

Henstaff Court

Show map
0 people attending
Event description

ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE
We are inviting teachers to participate in a series of focus group discussions about their experiences of non-examination assessment (NEA) in GCSEs. NEA refers to any type of assessment that is not an exam taken by all candidates at the same time. NEA therefore covers a range of assessment activities including coursework, oral assessment, fieldwork, portfolio work and practical assessment.
This focus group will discuss:
1) the principles and purposes of NEA2) assessment methods3) levels of teacher involvement at task setting, task taking and task marking4) experiences of delivering NEA5) experiences of assessing NEA 
We want to hear from teachers with experience of NEA in one (or more) of 10 GCSE subjects. There will be light refreshments and an opportunity to network with other teachers at every session.
We will use the findings from this research to shape the future design and development of qualifications, for example when looking at how qualifications can support the new curriculum for Wales.
If you would like to contribute your views to this focus group, please book yourself a place by registering. .  Spaces are limited so please only sign up once you have confirmed you will be able to attend. We also request that only one teacher per subject attends from each school.
If you sign up and are then unable to attend, please cancel your booking through EventBrite to give someone else a chance to take part.
If you would like to contribute to this research but are unable to attend one of these focus groups, please contact research@, please let us know if you require any alternative dietary or access requirements.
For information on how we use and store personal data, and your rights in this regard, the privacy notice can be read here.

SAESNEG IAITH LLENYDDIAETH SAESNEG
Rydym yn gwahodd athrawon i gymryd rhan mewn cyfres o drafodaethau grwpiau ffocws ynglŷn â'u profiadau o asesiadau diarholiad (NEA) ar gyfer cymwysterau TGAU. Mae NEA yn cyfeirio at unrhyw fath o asesiad nad yw'n cynnwys arholiad y mae pob ymgeisydd yn ei sefyll ar yr un pryd. Felly mae NEA yn cwmpasu amrywiaeth o weithgareddau asesu gan gynnwys gwaith cwrs, asesiadau llafar, gwaith maes, gwaith portffolio ac asesiadau ymarferol.
Bydd y grŵp ffocws hwn yn trafod y canlynol:

Show more
1) egwyddorion a dibenion NEA2) dulliau asesu3) lefel cyfranogiad athrawon wrth osod, cyflawni a marcio tasgau4) profiadau a gynnal NEA5) profiadau o asesu NEA
Hoffem glywed gan athrawon sydd â phrofiad o NEA mewn un (neu fwy) o 10 pwnc TGAU. Bydd lluniaeth ysgafn a chyfle i rwydweithio ag athrawon eraill ym mhob sesiwn.
Byddwn yn defnyddio'r canfyddiadau o'r ymchwil hon i lywio'r ffordd y caiff cymwysterau eu dylunio a'u datblygu yn y dyfodol, er enghraifft wrth ystyried sut y gall cymwysterau gefnogi'r cwricwlwm newydd yng Nghymru.
Os hoffech gyfrannu eich barn yn y grŵp ffocws hwn, archebwch le drwy gofrestru. Mae lleoedd yn gyfyngedig felly dim ond ar ôl cadarnhau y gallwch ddod y dylech gofrestru. Gofynnwn hefyd mai dim ond un athro o bob pwnc sy'n dod o bob ysgol.
Os byddwch yn cofrestru ac yna'n methu â dod, gallwch ganslo eich lle drwy EventBrite i roi'r cyfle i rywun arall gymryd rhan.
Os hoffech gyfrannu at yr ymchwil hon ond ni allwch ddod i unrhyw un o'r grwpiau ffocws hyn, cysylltwch â research@ wybod os oes gennych unrhyw ofynion dietegol neu fynediad.
Am wybodaeth ynglŷn â'r ffordd rydym yn defnyddio ac yn storio data personol, a'ch hawliau yn hyn o beth, gallwch ddarllen yr hysbysiad preifatrwydd yma.

Teacher Discussions on Non-Examination Assessment (Cardiff) - ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE / Trafodaethau Athrawon am Asesiadau nas cynhelir drwy Arholiad (Caerdydd) - SAESNEG IAITH LLENYDDIAETH SAESNEG, Henstaff Court event

Christmas Fancy Dress Game

Christmas Fancy Dress Game

Sunday 23. December 2018
2 shares
MCE Primary Cohort 4

MCE Primary Cohort 4

Thursday 17. January 2019
1 shares
MCE Primary Cohort 3
Thursday 10. January 2019
1 shares
MCE Primary Cohort 2
Thursday 20. December 2018
1 shares
MCE Primary Cohort 1
Thursday 13. December 2018
1 shares
MCE Primary Cohort 7
Thursday 14. March 2019
1 shares
MCE Primary Cohort 5
Thursday 21. February 2019
1 shares
MCE Primary Cohort 6
Thursday 07. March 2019
1 shares
Minecraft Group 5
Friday 10. May 2019
1 shares
Minecraft Group 3
Friday 08. February 2019
1 shares
Find more interesting events
Get event recommendations based on your Facebook taste. Get it now!Show me the suitable events for meNot now